Cearta leanaí agus beartas um leanaí

Leanaí agus cearta in Éirinn
Tugann an doiciméad seo eolas ar chearta an linbh i réimsí éagsúla lena n-áirítear oideachas, fostaíocht, taisteal, áineas, sláinte agus caidrimh.

An tOmbudsman do Leanaí
Cuireann an tOmbudsman do Leanaí cearta agus leas leanaí chun cinn. Imscrúdaíonn sé/sí gearáin chomh maith. leanaí cearta leanaí

Coinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh
Leagtar amach i gCoinbhinsiún na NA um Cearta an Linbh na cearta bunúsacha atá leanaí i dteideal a fháil.

An Straitéis Náisiúnta Leanaí
Foilsíodh Straitéis Náisiúnta Leanaí na hÉireann i 2000, i ndiaidh comhairliúcháin fhairsing. Is treoirphlean í chur feabhas a chur ar shaol na leanaí, agur ar shaol na leanaí faoi mhíbhuntáiste ach go háirithe.

Easpa dídine na n-óg
Cúiseanna le heaspa dídine na n-óg, agus socruithe do dhaoine óga atá gan dídean nó atá i mbaol a dteach a chailleadh.
This document is in: Tithíocht > Cailliúint do thí

Leanaí agus an córas ceartais choiriúil
Rialaíonn Acht na Leanaí 2001 conas a dhéileáiltear le leanaí a sháraíonn an dlí coiriúil.
This document is in: Dlí > Gasúir agus Ógchiontóirí

Iompar frithshóisialta leanaí
Thug an tAcht um Cheartas Coiriúil forálacha isteach chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag leanaí. Cuireann na forálacha sin ar chumas na nGardaí déileáil le hiompar frithshóisialta ar roinnt bealaí éagsúla.
This document is in: Dlí > Gasúir agus Ógchiontóirí

Gníomhaíochtaí athstiúrtha agus cláir d'ógchiontóirí
Tá cláir athstiúrtha agus cláir eile ann a bhfuil sé mar aidhm acu cabhrú le páistí a thuiscint iarmhairtí na coireachta agus iad a choinneáil amach as an gcóras ceartais.
This document is in: Dlí > Gasúir agus Ógchiontóirí