Athrú chuig do rogha inscne

Réamhrá

In 2008, rialaigh an Ard-Chúirt go raibh an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine á shárú ag Éirinn mar gheall nach raibh próiseas i bhfeidhm chun inscne fhaighte daoine trasghnéasacha a aithint go dlíthiúil. Bunaíodh Grúpa Comhairleach um Aithint Inscne chun comhairle a thabhairt ar an reachtaíocht a theastaíonn chun foráil a dhéanamh go dtabharfaí aitheantas dlíthiúil d’inscne athraithe daoine trasghnéasacha a d’aistrigh ó inscne amháin go hinscne eile.

Cuireadh tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh i dtoll a chéile in 2011.

An 4 Meán Fómhair 2015, tháinig an tAcht um Inscne a Aithint, 2015 i bhfeidhm agus foráiltear ann d’aitheantas a thabhairt do rogha inscne duine. Níl tionchar cúlghabhálach ag tionchar an aitheantais dhlíthiúil. Ní dhéanfar aon difear do gach ceart, freagracht agus iarmhairt a bhain le gníomhartha a rinne tú roimh dháta aitheantais do rogha inscne.

Faoin reachtaíocht, tá 3 chuid bainteach leis an bpróiseas chun teastas nua breithe a fháil ar a léirítear do rogha inscne.

 1. Iarratas a dhéanamh ar dheimhniú um inscne a aithint ar féidir leat é a úsáid mar chruthúnas inscne nó aitheantais
 2. Iarratas a dhéanamh go gclárófar thú i gclár um inscne a aithint
 3. Iarratas a dhéanamh ar chóip dheimhnithe de d’iontráil sa chlár um inscne a aithint a shásóidh aon riachtanas ina n-iarrtar ort teastas breithe a sholáthar

Deimhniú um inscne a aithint

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dheimhniú um inscne a aithint má tá tú ar a laghad 18 mbliana d’aois agus:

 • Má tá tú cláraithe i gclár na mbreitheanna, nó
 • Má tá tú cláraithe i gclár na leanaí uchtaithe, nó
 • Má tá tú cláraithe i gclár na n-uchtuithe idirthíre, nó
 • Má tá tú taifeadta i leabhar iontrálacha breitheanna coigríche nó i gclár na mbreitheanna coigríche

Féadfaidh iad siúd ar rugadh orthu lasmuigh den Stát ach a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát iarratas a dhéanamh, chomh maith. Teastaíonn fianaise i leith a mbreithe.

Leanaí

Féadtar iarratas a dhéanamh thar ceann linbh atá 16 bliana d’aois nó níos sine má fhaightear ordú cúirte a dhíolmhaíonn an leanbh ón gceanglas aoise a chomhlíonadh.

Ainm

Féadfaidh tú a iarraidh go n-eiseofar an deimhniú um inscne a aithint in ainm éagsúil leis sin atá ar do theastas breithe. Beidh ort an méid a leanas a sholáthar:

Inscne iasachta a aithint

Má d’athraigh tú d’inscne faoi dhlí stáit eile, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dheimhniú um inscne a aithint. Beidh ort cóip den chinneadh, ordú nó deimhniú ábhartha a sholáthar.

Dearbhú Reachtúil

Nuair a dhéanann tú iarratas, tá ort dearbhú reachtúil a shíniú atá mar chuid den fhoirm iarratais. Ní mór é a shíniú i láthair feidhmeannach síochána, nótaire poiblícoimisinéir mionnaíaturnae.

Iarratas a dhéanamh

Ní ghearrtar aon mhuirear ar dheimhniú um inscne a aithint. Déanann tú iarratas trí úsáid a bhaint as foirm iarratais GRC 1 (pdf). Ní mór duit an fhoirm a chomhlánú, an dearbhú reachtúil chomh maith, agus an fhoirm a sheoladh, anuas ar an gcáipéisíocht a theastaíonn, chuig Seirbhísí Aitheantais Cliaint sa Roinn Coimirce Sóisialaí.

Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéis ar iarratas a dhéanamh ar dheimhniú um inscne a aithint láithreán gréasáin na Roinne.

D’inscne a chlárú

Má tá tú cláraithe i gclár na mbreitheanna, clár na leanaí uchtaithe, clár na n-uchtuithe idirthíre nó clár na mbreitheanna coigríche, nuair a fhaigheann tú do dheimhniú um inscne a aithint, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás cuí go n-iontrálfar do chuid sonraí a bhaineann le d’inscne sa chlár cuí um inscne a aithint. Déanann tú iarratas ar:

 • An tArd-Chláraitheoir go n-iontrálfar thú sa chlár um inscne a aithint má tá tú cláraithe i gclár na mbreitheanna nó i gclár na leanaí uchtaithe. Beidh do chuid sonraí seolta cheana féin chuig an Ard-Chláraitheoir. Ní ghearrtar aon mhuirear agus déanann tú iarratas tríd an bhfoirm Iarratas um iontráil sa Chlár um Inscne a Aithint (pdf) a úsáid.
 • An tÚdarás Uchtála atá le hiontráil i gclár um inscne a aithint uchtuithe idirthíre, má tá tú cláraithe i gclár na n-uchtuithe idirthíre. Beidh do chuid sonraí seolta cheana féin chuig an Údarás Uchtaithe.
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, má tá tú le hiontráil i gclár na mbreitheanna coigríche má tá tú taifeadta i leabhar iontrálacha na mbreitheanna coigríche nó i gclár na mbreitheanna coigríche

Teastas breithe

Féadtar cóip dheimhnithe d’iontráil a úsáid i gceann amháin de na cláir um inscne a aithint má tá ort teastas breithe a sholáthar.

Féadfaidh na daoine a leanas iarratas a dhéanamh ar chóip de d’iontráil sa chlár:

 • Tú féin
 • Do chéile nó páirtnéir sibhialta marthanach
 • Do leanbh mura bhfuil aon chéile nó páirtnéir sibhialta marthanach ann
 • Do thuismitheoir mura bhfuil aon chéile, páirtnéir sibhialta nó leanbh marthanach ann
 • Do dheartháir nó do dheirfiúr mura bhfuil aon chéile, páirtnéir sibhialta, leanbh nó tuismitheoir ann

Déanann tú iarratas ar an Ard-Chláraitheoir ar chóip dheimhnithe de d’iontráil sa chlár um inscne a aithint tríd an bhfoirm Iarratas ar Dheimhniú iontrála sa Chlár um Inscne a Aithint (pdf) a úsáid. Cosnaíonn cóip dheimhnithe d’iontráil €20. Tá breis faisnéise ar iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chláraitheoir ar láithreán gréasáin Oifig an Ard-Chláraitheora.

Tacaíocht

Tá de chuspóir ag Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne (TENI) chun feabhas a chur ar choinníollacha agus cearta agus comhionannas daoine trasinscneacha agus a dteaghlach a chur chun cinn. Tá fáil ar fhaisnéis ar thacaíochtaí ar a láithreán gréasáin, teni.ie.

Is é BelonG To an eagraíocht náisiúnta le haghaidh daoine óga Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha (LADT) idir 14 agus 23 bliain d’aois. Tá fáil ar fhaisnéis ar a seirbhísí agus ar thacaíochtaí eile ag belongto.org.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhísí Aitheantas Cliant

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Teil: (071) 967 2616 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 71 967 2616)
Lóghlao: 1890 927 999 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

Údarás Uchtála na hÉireann

Teach Shelbourne
Bóthar Shelbourne
Droichead na Dothra
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 230 9300
Láithreán Gréasáin: https://www.aai.gov.ie/
Contact Form: https://www.aai.gov.ie/contact-us.html

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

80 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (01) 408 2000
Láithreán Gréasáin: http://www.dfa.ie

Trasinscneach Comhionannais Líonra Éire

Aonad 2
4 Cé Ellis
Baile Átha Cliath 7
D07 XRF9
Éire

Teil:(01) 873 3575
Láithreán Gréasáin: http://www.teni.ie/
R-phost: info@teni.ie

BeLonG To

Teach Parlaiminte
13 Sráid na Parlaiminte
Baile Átha Cliath 2
D02 P658
Éire

Teil:01 670 6223
Láithreán Gréasáin: http://www.belongto.org/
R-phost: info@belongto.org

Page edited: 1 November 2016