Breith do linbh a chlárú

Eolas

Beidh ort breith do linbh a chlárú tráth nach déanaí ná trí mhí i ndiaidh go saolaítear é/í. Anuas air sin, is ceanglas dlíthiúil atá i gclárúchán in Éirinn, ach teastóidh teastas breithe uait, chomh maith, chun do leanbh a chlárú i scoil, chun iarratas a dhéanamh ar phas agus ar go leor cuspóirí eile. (I dtaobh Sochar Linbh, déanfar teagmháil uathoibríoch leat a luaithe a chláraíonn tú an bhreith.)

Cuimseofar sa teastas breithe an fhaisnéis faoin leanbh agus na tuismitheoirí a thugtar ag tráth an chlárúcháin, mar sin, tá sé tábhachtach go bhfuil an fhaisnéis a thugtar cruinn. Is deacair sonraí a athrú i ndiaidh an chlárúcháin tosaigh. (Féach ‘Ceartú earráidí’ thíos.)

Mura bhfuil tuismitheoirí linbh pósta lena chéile, níl aon toimhde ann sa dlí maidir le cé hé athair an linbh, murach go bhfuil ainm an athar ar an teastas breithe. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi atharthacht a dheimhniú sa cháipéis Toimhde atharthachta.

D’athraigh an tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 cuid de na rialacha faoi bhreith a chlárú.

D’fhoilsigh an Rialtas an Bille um Inscne a Aithint, 2014 (pdf).

Déantar foráil sa Bhille go ndéanfaidh duine iarratas ar theastas nua breithe ar a sonrófar a n-inscne.

Rialacha

Féadtar breith a chlárú in oifig aon Chláraitheoir Breitheanna, Póstaí agus Básanna, gan aird ar an áit ar tharla an bhreith. Beidh foireann an ospidéil inar rugadh do leanbh, nó foireann d’ionaid áitiúil sláinte, in ann thú a chur ar an eolas cá féidir leat an bhreith a chlárú. Ba cheart go mbeadh an bhreith cláraithe tráth nach déanaí ná trí mhí i ndiaidh dháta na breithe.

Is gnách go gcomhlánaíonn foireann an ospidéil Foirm um Fhógra Breithe (Foirm BNF/01) leis an tuismitheoir/na tuismitheoirí (i gcás breitheanna ospidéil) nó ag dochtúir nó ag bean chabhrach (i gcás breitheanna sa bhaile) lena chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis cheart agus chruinn i gcuntas. Tugtar cuntas san fhoirm seo ar an bhfaisnéis atá le cur i dtaifead i gClár na mBreitheanna. Seolfar an fhoirm ar aghaidh go dtí oifig an Chláraitheora agus cuirfidh sí an Cláraitheoir ar an eolas gur tharla an bhreith. Ní leor seo, áfach, chun an bhreith a chlárú.

An bhreith a chlárú

Tugtar faoi chlárú na breithe bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn faisnéiseoir cáilithe ar gá dó/di freastal ar Oifig an Chláraitheora chun Clár na mBreitheanna a shíniú. Is iad máthair agus athair an linbh na príomhfhaisnéiseoirí agus, sa chás gur féidir, ní mór dóibh freastal go pearsanta ar chlárú na breithe. Ní mór dóibh aitheantas grianghraif a thabhairt leo, mar shampla, pas nó ceadúnas tiomána, agus a nUimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP). I roinnt cásanna, mar shampla, sa chás go raibh máthair pósta roimhe seo, d’fhéadfadh breis ábhair bheith ag teastáil agus moltar dóibh teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta chun teacht ar bhreis sonraí.

Má tá na tuismitheoirí i bpósadh aitheanta, ní gá ach do thuismitheoir amháin freastal, ach más mian leis an mbeirt an clárú a shíniú, áfach, ba cheart don bheirt díobh freastal. Má bhí na tuismitheoirí pósta i dtír eile, ba cheart dóibh an bundeimhniú pósta agus a aistriúchán, má theastaíonn, a thabhairt leo.

Sa chás nach gcláraíonn na tuismitheoirí an bhreith, nó nach féidir leo é sin a dhéanamh, féadfaidh na daoine aonair a leanas gníomhú mar fhaisnéiseoirí cáilithe.

 • Comhalta ainmnithe foirne an ospidéil (nó institiúid, eagraíocht nó fiontar eile), áit ar thit an bhreith amach
 • Aon duine a bhí i láthair ag an mbreith
 • Aon duine a bhí i láthair san áit chónaithe, áit ar tharla an bhreith
 • Aon duine atá i gceannas ar an leanbh
 • Duine a ceapadh mar chaomhnóir an linbh
 • Duine a dheimhnítear bheith mar thuismitheoir an linbh ag ordú na gcúirteanna

An fhaisnéis a chuirtear i gcuntas

Cuirtear an fhaisnéis a leanas i dtaifead i gClár na mBreitheanna:

 • Sloinne an linbh Ní mór gurbh ionann an sloinne atá á chlárú agus sloinne an athar nó na máthar nó sloinnte na beirte acu Más mian leat go mbeidh sloinne eile, seachas sloinne an athar nó na máthar nó na beirte acu, ar an leanbh, ní mór iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chláraitheoir nó ar an bPríomh-Chláraitheoir i scríbhinn
 • Am, dáta agus áit bhreithe an linbh
 • Inscne an linbh
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) an linbh (a leithdháiltear ar chlárú)
 • Céadainm(neacha) agus sloinne an linbh
 • Céadainm(neacha) agus sloinne na máthar
 • Sloinne breithe na máthar
 • Gach sloinne na máthar a úsáideadh roimhe seo (más ann dóibh)
 • Gnáthghairm na máthar
 • Gnáthsheoladh na máthar ag dáta na breithe
 • Dáta breithe na máthar
 • Stádas pósta na máthar
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí na máthar (Uimhir PSP)
 • Sloinne breithe mháthair na máthar
 • Iontráiltear a mhacasamhail d’fhaisnéis don athair

Tuismitheoirí Neamhphósta

Tá roghanna éagsúla ann do chlárúchán, lena n-áirítear sonraí an athar, sa chás nach bhfuil an mháthair agus an t-athair pósta. (Tá na foirmeacha a úsáidtear ar fáil ó Oifig an Chláraitheora.) Is iad seo a leanas na roghanna:

 • Féadfaidh an mháthair agus an t-athair an clárúchán a chomhiarraidh (Foirm CRA 9). Freastalaíonn an bheirt acu ar Oifig an Chláraitheora i dteannta a chéile agus comhshíníonn siad an clár.
 • Féadfaidh an mháthair foirm dhearbhaithe a chomhlánú ina n-ainmnítear an t-athair (Foirm CRA 1) agus an fhoirm a thabhairt léi, mar aon le dearbhú ag athair an linbh a aithníonn gurb é athair an linbh (Foirm CRA 3). Síníonn an mháthair an clár.
 • Féadfaidh an t-athair foirm dhearbhaithe a chomhlánú a aithníonn gurb é athair an linbh (Foirm CRA 2), agus féadfaidh sé cuairt a thabhairt ar Oifig an Chláraitheora é féin, agus dearbhú ag an máthair a thabhairt leis a ainmníonn é féin mar athair an linbh (Foirm CRA 4). Síníonn an t-athair an clár.
 • Féadfaidh an mháthair nó an t-athair iarratas scríofa (Foirm CRA 5 agus Foirm CRA 6, faoi seach) a dhéanamh nuair a sholáthraítear cóip dheimhnithe d’ordú cúirte, a ainmníonn an duine atá le clárú mar an t-athair. Beidh ar thuismitheoir a dhéanann an t-iarratas freastal ar Oifig an Chláraitheora chun Clár na mBreitheanna a shíniú.

Anuas air sin, is féidir sonraí an athar a iontráil má tá nó mó bhí an mháthair pósta le duine eile. Mar aon le dearbhú faoi mhionn ón athair ina luaitear gurb é an t-athair, teastaíonn ceann amháin díobh seo a leanas chomh maith:

 • Dearbhú faoi mhionn ag fear céile na máthar ina luaitear nach é an t-athair, nó
 • Dearbhú faoi mhionn ag an máthair ina luaitear go raibh sí ina cónaí amach óna fear céile ar feadh breis agus 10 mí roimh bhreith an linbh mar aon le gníomhas idirscartha/foraithne cholscartha (ní aithnítear gach colscaradh iasachta faoi dhlí na hÉireann), nó
 • Cóip dheimhnithe d’ordú cúirte ina n-ainmnítear an duine atá le clárú mar an t-athair

Tá fáil ar bhileog ar Chlárú Breithe Leanaí (pdf) ar láithreán gréasáin Treoir.

Athchlárú

Ní féidir breith a athchlárú ach :

 • Mura bhfuil tuismitheoirí linbh pósta lena chéile ach más mian leo sonraí an athar a chur san áireamh agus murar cláraíodh na sonraí seo i dtosach, nó
 • Má phósann tuismitheoirí linbh a chéile i ndiaidh bhreith an linbh

Is féidir sloinne an linbh a athrú ach ar chomhiarratas na beirte tuismitheoirí nuair a bhíonn an bhreith á clárú.

Déan teagmháil leis an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta lena dheimhniú cén cháipéisíocht agus faisnéis a theastaíonn.

Túsainm linbh

Faoi Alt 25 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004, is féidir le tuismitheoirí iarratas a dhéanamh go bhfuil túsainm linbh cláraithe, chuirtear nó athrú. Tá táille. Déan teagmháil leis an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta a fháil amach cad doiciméadú atá ag teastáil.

Ceartú earráidí

Ní féidir teastas breithe a leasú mura bhfuil cúiseanna bailí ann chun amhlaidh a dhéanamh. Tá faisnéis ar fáil ar cathain is féidir leasuithe a dhéanamh agus ar an méid is gá duit a dhéanamh, ar láithreán gréasáin an Ard-Chláraitheora.

Uchtáil

Má d’uchtaigh tú leanbh, cibé acu ó Éirinn nó ó áit thar lear, próiseálfaidh an tÚdarás Uchtála an clárúchán. Chun teacht ar a thuilleadh faisnéise, féach Leanbh a uchtú agus Uchtuithe idir thíortha.

Rátaí

Ní ghearrtar aon táille ar bhreith a chlárú, nó ar bhreith a athchlárú chun sonraí tuismitheora a chur san áireamh. Gearrtar táille €5 ar túsainm linbh a iontráil nó a athrú.

Teastas breithe

Eisítear teastas breithe ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh ar chostas laghdaithe. Teastaíonn fianaise a chruthaíonn go bhfuil an teastas ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh, ar nós nóta ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Ó 19 Nollaig 2016, má bhí an leanbh éagtha faoin bhun 12 mhí aois ar dháta báis agus má chláraítear an bhreith agus an bás ag an am ceana, ní aon táille do theastas breithe do leanbh éagtha ag tráth an chlárúcháin.

Is iad na táillí atá ar theastas:

 • €20 ar theastas iomlán caighdeánach
 • €1 ar chóip den teastas ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh (teastaíonn litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí)
 • €4 ar chóip neamhdheimhnithe d’iontráil sa Chlár
 • €10 go bhfíordheimhneofar teastas (níl seo ar fáil ach ó Oifig an Ard-Chláraitheora).

Conas iarratas a dhéanamh

Chun cóip de theastas breithe a fháil, féadfaidh tú dul díreach a fhad le hOifig aon Chláraitheora. Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh tríd an bpost, agus ainmneacha iomlána, dáta agus áit bhreithe an linbh a lua, agus seic nó ordú poist a chur faoi iamh do na táillí ábhartha in euro. Níl teastais bhreithe linbh uchtaithe ar fáil ach ó Oifig an Ard-Chláraitheora. Íoslódáil foirm iarratais ar theastas breithe anseo. Tá an fhoirm iarratais seo ar fáil, chomh maith, ó Oifig an Ard-Chláraitheora.

Ina theannta sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar theastas, lena n-áirítear uchtuithe teaghlaigh agus marbh-bhreitheanna a cláraíodh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ón 5 Nollaig 2005 i leith, féadtar breith a chlárú in oifig aon Chláraitheora Breitheanna, Póstaí agus Básanna. Féadfaidh tú féachaint ar fhaisnéis teagmhála do chláraitheoirí anseo.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ó:

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

Page edited: 23 December 2016