Beathú Cíche

Eolas

Tá buntáistí ollmhóra ag baint le beathú cíche duit féin agus do do leanbh. Soláthraíonn bainne cíche na cothuithe ar fad a theastaíonn ó do naíonán i gcomhair fáis agus forbartha, tá antashubstaintí ann ar féidir leo cabhrú le córas imdhíonach do naíonáin agus cabhraíonn sé le leas mothaíoch na máthar agus an naíonáin araon.

Go bunúsach is féidir le gach máthair beathú cíche a thabhairt ach baineann dúthracht agus tiomantas leis. Is fearr an dóchúlacht go n-éireoidh leat má bhíonn an tacaíocht agus an t-eolas riachtanach agat. Beidh ort cóimheá a chruthú idir éilimh an naíonáin ar bhainne agus do sholáthar féin. Is féidir leis sin tamall a thógáil, faoi mar a thógann sé tamall an t-ionad ceart beathaithe a fháil agus a bheith compordach leis.

B'fhéidir go n-aireofá go mbeadh an chéad cúpla seachtain de bheathú cíche míchompordach agus an-tuirsiúil, nó go socraíonn do sholáthar síos agus go bhfoghlaimíonn do leanbh conas beathú maith a dhéanamh, ach de réir mar a mhéadaíonn do mhuinín féin, bíonn tú níos mó ar do chompord. Faoin am a bheidh do leanbh cúpla mí d'aois, saineolaí ceart a bheidh ionat. Tá treoracha úsáideacha ar bheathú cíche ag healthpromotion.ie

Beathú cíche agus fostaíocht

Faoi Mhír 9 den Acht um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2004 tá sé de cheart ag mná faoi leith atá fostaithe agus atá ag beathú páiste le cíoch am a thógáil saor ón obair gach lá ar mhaithe le beathú cíche. Baineann an soláthar seo le gach bean atá fostaithe agus a raibh páiste aici taobh istigh de sé mhí. Níl aon dualgas ar fhostóirí áiseanna a chur ar fáil sa láthair oibre le cur ar chumas na mná a páiste a bheathú le cíoch más rud é go mbeadh costas mór i gceist leis na háiseanna sin a chur ar fáil. Ag brath ar rogha an fhostóra, is féidir leis an mbean ceann den dá rud seo a dhéanamh:

  • An páiste a bheathú le cíoch ag an láthair oibre nó bainne cíche a fháisceadh, nuair atá áiseanna cuí curtha ar fáil sa láthair oibre ag an bhfostóir
  • A huaireanta oibre a laghdú (gan aon chaillteanas pá) le deis a thabhairt di a páiste a bheathú le cíoch nuair nach bhfuil aon áiseanna curtha ar fáil ag an láthair oibre.

Is féidir le mná atá fostaithe agus atá ag beathú le cíoch uair an chloig a thógáil (le pá) ón obair gach lá mar bhriseadh. Is féidir an t-am a thógáil mar seo a leanas;

  • Sos amháin 60 nóiméad
  • Dhá shos 30 nóiméad an ceann
  • Trí shos 20 nóiméad an ceann

Ba cheart a thabhairt faoi deara gur féidir sosanna níos faide agus níos minicí a thógáil má tá sé sin aontaithe ag an mbean lena fostóir. Tá sé de cheart ag oibrithe páirtaimseartha freisin sosanna le beathú cíche a thógáil, déantar an t-am a ríomh de réir na n-uaireanta oibre atá i gceist.

Tháinig an soláthar seo do mhná páistí a bheathú le cíoch i bhfeidhm ar an 18 Deireadh Fómhair 2004 tríd IR 654 de Rialacháin 2004 Cosaint Mháithreachais (Cosaint Mháithreacha atá ag Beathú le Cíoch.

An FSS tar éis a tháirgtear le treoir úsáideach d'fhostóirí, d'fhostaithe agus comh-oibrithe i dteideal Beathú cíche agus oibre (pdf).

Rialacha

Más mian le mná a cearta a éileamh páistí a bheathú le cíoch agus iad fostaithe ní mór dóibh a chur in iúl don fhostóir (i scríbhinn) go bhfuil sé i gceist acu é sin a dhéanamh ag an láthair oibre. Ní mór duit é sin a dheimhniú ar a laghad 4 seachtainí roimh an dáta a bhfuil sé i gceist agat filleadh ar an obair ón saoire mháithreachais.

Is féidir le fostóirí iachall a chur ar an bhfostaí teastas breithe an pháiste a chur ar fáil (nó cáipéis eile a dheimhníonn dáta breithe an pháiste).

Má tá deacrachtaí agat ag beathú do pháiste le cíoch tá go leor daoine ann le cúnamh agus misneach a thabhairt duit:

  • Ag an ospidéal nó sa bhaile. Beidh go leor taithí ag an mbean chabhartha ag deileáil le máithreacha atá ag beathú a bpáistí le cíoch agus tabharfaidh sí cúnamh duit ag an tús. Is "comhairleoirí lachta" iad cuid acu agus tá oiliúint faoi leith curtha orthu i dtacaíocht bheathú cíche. Chomh maith, bíonn clinic beathú cíche ag an gcuid is mó ospidéal go seachtainiúil gur féidir bualadh isteach chucu.
  • Ag an ionad sláinte áitiúil. Eagraíonn an t-altra sláinte poiblí grúpaí tacaíochta um bheathú cíche. Bíonn cruinnithe ann go seachtainiúil, áit gur féidir leat agus le máithreacha eile labhairt leis an altra agus aon fhadhbanna atá agat a phlé agus a comhairle a lorg.
  • Comhairleoirí beathú cíche. Tá liosta ag Cuidiú – Iontaobhas Breithe Clainne na hÉirean de na comhairleoirí beathú cíche a bhfuil oiliúint curtha orthu agus a mbeidh in ann aon cheist atá agat a fhreagairt. Tá siad ar fáil ar fud na tíre. Déan teagmháil le Cuidiú le hainm an chomhairleora is giorra duit a fháil. Chomh maith is grúpa deonach é Conradh La Leche a chuireann eolas agus tacaíocht ar fáil do mhná gur mian leo a bpáistí a bheathú le cíoch. I measc a gcuid seirbhísí tá comhairle ar an teileafón, cruinnithe míosúla grúpa agus seirbhís teagmhála le Dochtúirí Teaghlaigh agus le hAltraí Sláinte Poiblí. Tá liosta de chomhairleoirí Conradh La Leche ar fáil san eolaí teileafóin faoin ainm "La Leche League" – cuir glaoch ar an gcomhairle is giorra duit féin.
  • Grúpaí tacaíochta um bheathú cíche. Eagraíonn Cuidiú agus Conradh La Leche grúpaí tacaíochta um bheathú cíche. Déan teagmháil leo le huimhir teagmhála don ghrúpa is giorra duit a fháil.

Tá suíomh náisiúnta idirlín um bheathú cích ag an Feidhmeannacht Seirbhíse Sláinte a thugann comhairle, leidí agus eolas do thuismitheoirí.

Cuidiú Iontaobhas Breithe Clainne na hÉireann

Teach Carmichael
Sráid Brunswick
Dublin
Ireland

Teil:+353 1 8724501
Láithreán Gréasáin: http://www.cuidiu-ict.ie/

Ba cheart ceisteanna a bhaineann le cosaint mháithreacha atá ag beathú le cíoch agus iad fostaithe a sheoladh chuig an Seirbhísí do Chustaiméirí um Chaidreamh san Ionad Oibre mar seo a leanas:

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Foilsíonn an dá eagraíocht Cuidiú agus Conradh La Leche réimse ábhair a bhaineann le beathú cíche.

Page edited: 2 April 2013